Obchodné podmienky

EET

Mercury star s.r.o. je povinný viesť tržby podľa zákona o EET a to od dátumu 1.3.2017. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je obchodná spoločnosť Kancelárske stoličky.com s.r.o., Mánesovo namestie 3, 85101 Bratislava-Petržalka, Tel: +421 911 305 980, IČO: 48215686, DIČ: 2120090291, IČ DPH: SK212009029. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom slovenský republiky.

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. prodávající.Dodavatel / Predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci / Spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci / nie spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Uzavretie kúpnej zmluvy umiestnením ponuky predaja tovaru na internetových stránkach vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, popr. služby za uvedených podmienok. Kúpna zmluva vzniká okamžikom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

 

Reklamácia - je uplatnenie rozpore s kúpnou zmluvou, ako aj uplatnenie práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za vady.

2. Informácie o kúpnej zmluve

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok. Kupujúci má vždy možnosť pred vlastným odoslaním objednávky túto skontrolovať a prípadne ju opraviť.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

 

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) Pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarifu telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa.

 

3. Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej za pomoci prostriedkov diaľkovej komunikácie

Odstúpenie od zmluvy (storno objednávky)

Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej za pomoci prostriedkov diaľkovej komunikácie zo strany kupujúceho spotrebiteľa - ako kupujúci spotrebiteľ máte právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to bez akéhokoľvek postihu. V súlade s § 53 odsek 7 občianskeho zákonníka ďalej máte ako kupujúci spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, a to bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených odporúčaní: spolu s vráteným tovarom odošlite dopis (na adresu MERCURY STAR s.r.o,  Rožnov pR,756 61, Česká republika) alebo email (
info@dxracer.sk) s textom: "Jednostranne odstupujem od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na adresu (ak požadujete vrátenie peňazí na účet, uveďte prosím číslo účtu). " Dátum a podpis. Alebo obdobným spôsobom vyjadrite svoju vôľu odstúpiť jednostranne od zmluvy bez uvedenia dôvodu (odporúčame však radšej písomnú formu vyjadrenia svojej vôle, lebo tá zaisťuje ľahšiu preukázateľnosť urobeného právneho úkonu, ktorým sa zmluva ruší)

Kupujúci spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 14 dňovej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy / predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

 

V rámci odstúpenia od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu môže zákazník spotrebiteľ zakúpený tovar vrátiť, ale výlučne na centrálu našej firmy (MERCURY STAR s.r.o., U Trati 2619 756 61, Rožnov p.R.). Keďže naše pobočky v Prahe, Ostrave ani Bratislave nedisponujú skladovými priestormi je nutné vrátiť tovar na našu centrálnu pobočku. Pokiaľ bude tovar vrátený v zloženom stave alebo v neoriginálnym obale, prípadne na niektorú z našich pobočiek, vyhradzujeme si právo na manipulačný poplatok v primeraných nákladoch.

Vrátením tovaru na inú adresu dodávateľa, mimo adresu centrálneho skladu, alebo v neoriginálnym obale, neodberateľ vyslovuje súhlas s účtovaním uvedeného manipulačného poplatku.

Ak budete chcieť využiť jednu z našich pobočiek, prosím volajte na ne vopred ..

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ponúka Ak predajca v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by malo byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

Ak ste podnikateľom, alebo právnickou osobou a zakúpili ste u nás tovar na IČO, potom sa na Vás možnosť odstúpenia od zmluvy v zákonnej lehote 14-tich dní NEVZŤAHUJE. Robíme ale výnimky. Prípadné výnimky individuálne posúdi náš produktový manažér a tovar budete môcť vrátiť, ale len za predpokladu, že si u nás vyberiete iný tovar v podobnej hodnote.


Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť pri zmluve na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči, či u zmlúv o poskytovaní služieb. V oboch prípadoch za podmienky, že na splnenie došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; ďalej u zmlúv na dodávku služieb alebo tovarov (vr. alkoholických nápojov), ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho; u zmlúv na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu a pri zmluvách na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, u tovaru, ktoré bolo nenávratne zmiešaná s iným tovarom, alebo vyňaté z uzavretého obalu a z hygienických dôvodov je nemožno vrátiť; u dodávky zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačových programov, ak poruší kupujúci ich pôvodný obal; u dodávky novín, časopisov alebo iných periodík; u zmlúv o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času poskytovaných v určenom termíne alebo pri zmluvách na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby.

Zľavové kódy
Je možné uplatniť iba jeden zľavový kód pre jednu objednávku. Zľavové kódy sa nedajú sčítať.

 
Copyright
Všetky materiály publikované na webových stránkach dxracer.sk ŠÚ chránené autorským zákonom. Názvy produktov a označeniami VÝROBKOV Mozu hoci registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkovho, alebo mozu byt chránené ďalšími zákonmi dotknutých osôb. Akákoľvek časť webových stránok dxracer.sk (najme opisy, vyobrazením produktov a návody) nesmiete byť skopírovaná elektronickou Alebo mechanickou cestou a Sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného suhlas držiteľa autorských práv.

zoom image
V porovnávači máte   produkt Zobraziť
Zmazať všetko